Adatkezelési tájékoztató

Bevezetés
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 20 § (2) bekezdése értelmében az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről.
Adatkezelési alapfogalmak

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

adatvédelem: a személyes adatok kezelésének korlátozását, az érintett személyek jogai védelmét, illetőleg információs önrendelkezésük, azaz személyes adataik védelméhez való joguk gyakorlását biztosító szabályok, eljárások, eszközök és módszerek összessége.

adatvédelmi nyilvántartási szám: az adatvédelmi hatóság által – a Társaság adatvédelmi nyilvántartásba bejelentett adatkezelései vonatkozásában – megállapított nyilvántartási szám. Az adatvédelmi nyilvántartási számmal rendelkező adatkezeléseket a Szabályzat melléklete tartalmazza.

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

Adatkezelő személye

Power Life Team Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1164 Budapest, Felsőmalom utca 16. fszt. 8.
Telephely: 1097 Budapest, Illatos út 7.
Cégjegyzék szám: 01-09-180032
Adószám: 24744687-2-42

Elérhetőségek
Postai úton:
E-mailben: info@powerlife.hu

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-127652/2017
Adatkezelés helye
A személyes adatok kezelése a Társaság telephelyén (1097 Budapest, Illatos út 7.) történik.
Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket minden esetben a Társaság hozza.
Adatkezelés célja
 • saját üzleti célú hírlevelek küldése (új termékekről, akciókról)
Az adatkezelés jogalapja
A Társaságnál kezelt személyes adatok felvétele minden esetben, kizárólag az érintett önkéntes hozzájárulásával történik.
Tájékoztatjuk, továbbá az Infotv 6. § (5) bekezdésére való hivatkozással, ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll
további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
Ezen célból kezelt személyes adatok felsorolása
 • név, lakcím, telefonszám, e-mail cím
A személyes adatok forrása
 • minden esetben az érintettől felvett
Az adatkezelés jogalapja
A Társaságnál kezelt személyes adatok felvétele minden esetben, kizárólag az érintett önkéntes hozzájárulásával történik.
Tájékoztatjuk, továbbá az Infotv 6. § (5) bekezdésére való hivatkozással ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában:
 • a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
 • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll
 • további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
Amennyiben személyes adatainak jelen tájékoztatóban meghatározott célon kívüli kezelése válik szükségessé, ahhoz az adatkezelő minden esetben az Ön hozzájárulását kérik, előzetes tájékoztatást adva az adatkezelés új céljáról.
Tájékoztatjuk, hogy azt az adattovábbítást, amely az Európai Unió tagállamába, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államba, továbbá abba az államba történik, amelynek állampolgára részére az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgáréval azonos jogállást biztosít, úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.
A személyes adatok kezelésnek időtartama
 • az érintett kéri az a személyes adatinak a törlését
Továbbá tájékoztatjuk, hogy amennyiben az adatkezelési cél nem valósul meg, személyes adatait az adatkezelő 1 évig őrizheti.  
Ellenkező esetben – amennyiben az adatkezelés célja megvalósul - az adatkezelő az személyes adatait 10 munkanapon belül törli, kivéve, ha az érintett az adatai további megőrzését kéri.
Adatfeldolgozó igénybevétele
 • az adatkezelő jelenlegi adatkezelési gyakorlatában adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
Adattovábbítás
 • az adatkezelő jelenlegi adatkezelési gyakorlatában adattovábbítást nem végez.
Hozzáférés a kezelt adatokhoz
A Társaság által kezelt személyes adatokhoz a cég azon alkalmazottjai férnek hozzá, akiknek az informatikai rendszerben kiosztott jogosultsága van, mely egyedi azonosítók útján történik.
A Társaság azon foglalkoztatottjai, akik az adatkezelésben közvetlenül érintettek az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak.
A kezelt adatokat a Társaság abban az esetben továbbítja, vagy teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára, ha ehhez az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy ezt törvény rendeli el.
Cookie-k kezelése
A cookie-k kisebb adatállomány, amelyet a Társaság a webáruház látogatójának számítógépén helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett cookie-t, a cookie-t kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. A cookie-k használatából eredő személyhez kötődő információkat és személyes adatokat a Társaság nem adja át harmadik személy részére.
A cookie-k a felhasználók merevlemezére automatikusan továbbított olyan fájlok, amelyek megkönnyítik az internetes oldalon való navigációt és az internetes oldal-látogatási statisztikák elkészítését. A honlap megtekintése során a technikai működés miatt a következő, böngészője által minden esetben elküldött adatok szerepelhetnek a kiszolgáló statisztikánkban: böngésző típusa és verziója, operációs rendszer, hivatkozó URL-cím (korábban megtekintett webhely), a hozzáféréshez használt számítógép IP-címe, valamint a látogatás dátuma és időpontja. Ezeket az adatokat kizárólag belső és statisztikai célokból rögzítjük.
A weboldalra jellemző cookie-k az úgynevezett „átmeneti (session) cookie" és „állandó (persistent) cookie-k", melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől. Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart. Egyéb cookie-k esetén az érintett kérésére azonnal törlésre kerülnek.
Az érintettnek lehetősége van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében, általában az „Adatvédelem" menüpont beállításai alatt. Bővebben
Adatkezelés biztonsága
A Társaság minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A cég a személyes adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.
Az adatkezelésben érintett felelőssége:
Az érintettek csak saját személyes adataikat adhatják meg. Más személyek adatainak megadása – hozzájárulás hiányában – jogellenes adatkezelésnek minősül, amelynek a külön jogszabályokban meghatározott következményei lehetnek.
Más személyes adataival való visszaélés esetén a Társaság az eljáró hatóságoknak segítséget nyújt a jogsértés feltárása, a jogsértést elkövető azonosítása érdekében.
Adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei
Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Társasághoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében.
Az adatkezelő a hozzá benyújtott panaszokat megvizsgálja, és álláspontjáról, megtett intézkedéseiről az érintettet tájékoztatja.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatkezelés jogszerűségét, az adatátvevő köteles bizonyítani.
Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az Info tv. 21. §-ban meghatározott adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.
Ha a bíróság az Info tv. 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni.

A Társaság köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő az Info tv. 21. § (5), illetve (6) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.

Mindezen felül az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő Hatóságnál is élhet:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: 06 -1- 391-1400 Telefax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintettnek jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok módosítását a Társaságtól kérje. Az érintett joga, hogy adatainak törlését kezdeményezze. Ebben az esetben az adatkezelő az érintett személyes adatait 10 munkanapon belül törli a rendszeréből.

Ezen felül az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, a tájékoztatást a Társaság 30 napon belül, közérthető formában adja meg, de az érintett kérheti a tájékoztatás írásba foglalását is.
Az Info tv. rendelkezéseinek megfelelően az adatkezeléssel összefüggésben Ön az alábbiakra jogosult:
 • tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását,
 • tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,
 • jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat,
 • kártérítést igényelhet.
Az adatkezelő a kezelt személyes adatokat törlik, ha:
 • annak kezelése jogellenes;
 • Ön azt kéri az Info tv-ben meghatározottak szerint;
 • a személyes adat hiányos vagy téves és ez a hiány jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; 
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy annak jelen tájékoztatóban meghatározott határideje lejárt, 
 • azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
Ön tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, ha azt tapasztalja, hogy
 • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelők., az adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.